9News revisionism on Baby Aurora by Anastasiya Bolton